Thursday, November 11, 2010

Likido (Liquid)
Ang tema ngayong linggo ay "likido." Ang litratong ito ay kuha sa may La Mesa Eco Park mahigit isang taon na ang lumipas, nang una akong bumisita doon. Walang talon sa parke... 'yan po ay isang "false falls." Ang totoo, isa iyang kanal, at dahil pababa ang kalsada at nilagyan ng bato, nagmukhang isang talon. :)

{Theme for this week is "liquid." This picture was taken at La Mesa Eco Park more than a year ago, during my first visit. There is no falls in the park... that's actually a "false false." Truth is, that's a canal, and because the trail wasn't flat and they placed some rocks, it looked as if it's a falls.}

*** Jenn ***