Thursday, September 23, 2010

Makapal (Thick)
Medyo nahirapan akong maghanap kung anong "makapal" na litrato ang pwede kong ibahagi para sa linggong ito ng Litratong Pinoy, at sa aking paghahanap, nakita ko ito. Kuha dalawang taon na ang nakalipas, nang ako ay maimbitahan ng isang kaibigan para sa isang salu-salo isang araw bago ang huling linggo ng Bar Exams. Napakaraming kailangang aralin... at hindi man ganoon kakapal ang mga aklat na ito, bawat letra sa mga aklat na ito ay mahalaga para sa kanila.

{I had quite a difficult time looking for something "thick" that I could share for this week in Litratong Pinoy, and as I searched through my files, I saw this image. Taken two years ago when I was invited to a little get together a night before the last week of the Bar Exams. So many lessons to review, and although these books weren't that thick, everything that was written in these books were really important for them to know.}

Kahapon, nagkaroon ng isang malaking realisasyon nang mabuko ang isang food blogger na kumokopya ng mga artikulong ilalagay sa kanyang blog. Nagiging talamak ang mga cyber crimes, nawa sa mga darating na panahon ay makagawa ng mga kaukulang batas upang mai-resolba ang mga iyon.

{Yesterday, there was a big revelation when a food blogger was finally "caught" with copied articles from different blogs. Cyber Crimes is becoming rampant these day, I do hope that in the future, there will be laws to protect people.}

*** Jenn ***

ps - "Chef's" food blog no longer exist (guess he was overwhelmed with the comments from the rightful owners of the articles he copied), but his Facebook fan page is still up.