Thursday, October 21, 2010

Tahimik (Quiet, Peaceful)
Isang mapayapang umaga mula sa isla ng Bulog sa Coron, Palawan. Ang larawang ito ay isa lamang sa napakaraming litratong aking kinuhanan nang ako ay bumyahe doon kasama ang aking mga kaibigan noong nakaraang taon. Isang biyaya ang gumising sa ganito kagandang tanawin.

{A very peaceful morning from the island of Bulog in Coron, Palawan. This picture was just one of the many, many pictures I took of when I traveled there with my friends last year. It was truly a blessing to wake up to this awesome view.}

*** Jenn ***